viernes, 24 de febrero de 2017

O vindeiro mércores día 1 de marzo remata o prazo para presentación de solicitudes de proxectos ao abeiro do Plan Estratéxico do GALP Golfo Ártabro Sur. INFORMATE!!!!!

Este mércores 1 de marzo remata o prazo para presentación de Solicitudes de axudas ao abeiro da Estratexia do GALP Golfo Ártabro Sur. Ven a Informarte!!!! Voga con Nos!!! Reserva o teu Futuro!!!

PROXECTOS LOCALIZADOS NO AMBITO TERRITORIAL:
Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo
*Excepcións: no Concello de A Coruña, por ser un municipio densamente poboado non computa a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e as súas familias), polo que só poderán ser beneficiarios de axudas:
- As persoas xurídicas e as persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e as súas familias

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS:

- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO PRODUTIVO: Actividades que supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que supoñen unha creación e/ou mantemento de emprego.
- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO NON PRODUTIVO: Os que non supoñan o inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese público que, mesmo constituíndo unha actividade económica ou estando afectados a unha actividade económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate.

REQUISITOS:
§ Contribuír aos obxectivos da Estratexia de desenvolvemento local participativo do Galp Golfo Ártabro Sur.
§ Estar localizados no ámbito territorial elixible do Galp Golfo Ártabro Sur.
·         Ser viables técnica e economicamente.
§ Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

BENEFICIARIOS
Proxectos produtivos: Persoas físicas ou xurídicas que cumpran requisitos sinalados na Orde de axudas (DOG nº 109 de 9 de xuño de 2016).
Proxectos non produtivos:
a) Confrarías de Pescadores e as súas federacións
b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro
d) Entidades públicas locais
e) Asociacións declaradas de utilidade pública
f) Entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos, algún dos seguintes:
o   Fomentar as actividades náuticas.
o   Promocionar os produtos pesqueiros do territorio.
o   Fomentar o ambiente mariño e costeiro.
o   Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro.
SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN:
- Modelo Normalizado de solicitude de axuda: ANEXO I

Con carácter xeral, xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación, acompañada dun índice e ordenada segundo se indica a continuación:

a) Acreditación da personalidade:
1. Persoa física
Ø  Copia cotexada do DNI da persoa solicitante.
Ø  Certificado de empadroamento da persoa solicitante.
2. Persoa xurídica

Ø  Copia cotexada NIF entidade solicitante
Ø  Copia cotexada DNI da persoa representante
Ø  Certificación do órgano competente na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante dela.
Ø  Certificación do órgano competente na cal se acredite o desempeño actual do cargo.
Ø  Copia compulsada da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade debidamente inscritos no rexistro, segundo o caso correspondente.
* Quedan exoneradas do cumprimento deste requisito as confrarías de pescadores e as súas federacións.
b) Proxecto para o cal se solicita a subvención
Ø  Memoria e orzamento que conteña unha descrición do proxecto conforme os modelos que figuran na páxina web da Consellería do Mar (produtivos, produtivos Conxuntos ou de Cooperación, produtivos de Turismo, non produtivos, non produtivos Conxuntos ou de Cooperación) :
Ø  No orzamento detallado de cada un das accións propostas, o IVE deberá vir separado e acompañarase da documentación xustificativa os custos incluidos (orzamentos, contratos, facturas pro-forma....)
Ø  Tres ofertas de distintos provedores, para a contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren.
c) Acreditación do IVE soportado non recuperable polo promotor, se é o caso

d) Proxecto técnico de execución, se é necesario. En actuacións sobre inmobles presentarase un proxecto básico ou un anteproxecto valorado que permita unha definición exacta da intervención que se vai realizar e o seu custo.

e) Acreditación da capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compra-venda ou certificado do rexistro da propiedade, ou mediante cesión en escritura pública ou contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos.

f) Para acreditar a condición de familiar (segundo artigo 6.C. da Orde de Axudas) deberase presentar a seguinte documentación.
Ø  Libros de familia nos que figuren todos os membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.
Ø  Documentación que acredite a condición de pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar.
Ø  Informe de vida laboral da persoa a que se refire o punto anterior.
g) Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.

h) Se se trata tamén dun INVESTIMENTO PRODUTIVO tamén terá que presentar:

Ø  Último recibo pagado do imposto de actividades económicas (IAE) ou certificado da exención, no caso de empresarios individuais. No caso de inicio de actividade empresarial, será suficiente o compromiso de darse de alta no IAE.
i) Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

NORMATIVA E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA CONSULTA:
jueves, 23 de febrero de 2017

Selección Personal Correción Erros 23/02/2017

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur informa da Selección de persoal para a Xestión da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo financiado polo Fondo Europeo Maritimo e da Pescas 2014-2020. Convócase 2 Prazas Xerencia e Tecnico.
Anuncio
Bases de Selección de Persoal.
Bases de Selección de Persoal con acceso temario
Estatutos Galp Golfo Ártabro Sur
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo GALP Golfo Ártabro Sur
Corrección de erros 23/02/2017
Data de publicación 09/02/2017


miércoles, 22 de febrero de 2017

Hoxe no Salón de Plenos do Concello de Sada presentarase a Estratexia do GALP Golfo Ártabro Sur e como podes presentar un proxecto ao programas de Axudas.

Hoxe se te acercas ó Salón de Plenos do Concello de Sada ás 18:00,  coñecerás a Estratexia que fixemos para por en marcha proxectos como o que tés na mente, poderás presentalos á convocatoria que acaba o vindeiro 1 de marzo, pero non te preocupes se non chegas, poderás presentar o teu proxecto ao longo do ano, xa que o prazo para presentación de solicitudes esta aberto ata o 1 de marzo de 2020. Informate!!!!
Se queres coñecer proxectos que foron financiados polos anteriores Grupos de Acción Costeira, e por outros Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, tes información na pestaña de noso blog de Boas prácticas, poderás coñecer proxectos financiados a nivel galego, do estado español e dos estados da Unión Europea para acceder directamente fai clik aquí.

lunes, 20 de febrero de 2017

Xornadas informativas sobre as axudas a proxectos


O Multiusos de Bergondo acolle esta tarde a primeira xornada informativa que organiza o grupo de acción local do sector pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur.

Durante esta semana celebraranse nos diferentes concellos do ámbito territorial deste GALP -Cambre, Culleredo, Sada, Arteixo, A Coruña e Oleiros- encontros dirixidos ás persoas e entidades interesadas en poñer en marcha un proxecto en sintonía coa Estratexia de desenvolvemento local participativa do grupo, que busca mellorar a competitividade e impulsar o emprego entre o sector marítimo-pesqueiro da zona e establecer sinerxías co sector turístico.

Existen varias liñas de proxectos subvencionables, e precisamente estas xornadas están enfocadas a explicar polo miúdo os requisitos que deben cumprir para optar ás axudas do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. A convocatoria máis próxima pecha o prazo de presentación de proxectos o 1 de marzo, pero nos vindeiros meses abriranse novos prazos.

Diversificar a economía local, fomentar o aproveitamento do patrimonio ambiental e cultural desde a sostibilidade ou impulsar o benestar social son algúns dos obxectivos que recolle o documento da Estratexia de desenvolvemento local participativo, aprobada a finais de 2016.

Hai dispoñible un orzamento total tres millóns de euros para os proxectos produtivos -que supoñan realizar unha actividade económica e a creación ou o mantemento do emprego- e non produtivos -que non supoñan o inicio do desenvolvemento dunha actividade económica- que se poñan en marcha durante o período 2014-2020 nesta área costeira.

Mañá continuarán as xornadas, que levan por título “Reserva de futuro. Estratexia de desenvolvemento local participativo”, ás 12:00 en Cambre (centro sociocultural do Graxal) e ás 18:00 en Culleredo (edificio de servizos múltiples do Burgo). Continuarán, ata o venres, en Sada, Arteixo, A Coruña e Oleiros.


Xornadas informativas para informar das axudas a proxectos


O obxectivo dos encontros é facilitar información e resolver dúbidas ás persoas e entidades que queiran optar ao financiamento de proxectos que impulsen, desde a sostibilidade, a zona de influencia do GALP Golfo Ártabro Sur


O Multiusos de Bergondo acolle esta tarde a primeira xornada informativa que organiza o grupo de acción local do sector pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur. Durante esta semana celebraranse nos diferentes concellos do ámbito territorial deste GALP -Cambre, Culleredo, Sada, Arteixo, A Coruña e Oleiros- encontros dirixidos ás persoas e entidades interesadas en poñer en marcha un proxecto en sintonía coa Estratexia de desenvolvemento local participativa do grupo, que busca mellorar a competitividade e impulsar o emprego entre o sector marítimo-pesqueiro da zona e establecer sinerxías co sector turístico .

Existen varias liñas de proxectos subvencionables, e precisamente estas xornadas están enfocadas a explicar polo miúdo os requisitos que deben cumprir para optar ás axudas do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. A convocatoria máis próxima pecha o prazo de presentación de proxectos o 1 de marzo, pero nos vindeiros meses abriranse novos prazos.

Diversificar a economía local, fomentar o aproveitamento do patrimonio ambiental e cultural desde a sostibilidade ou impulsar o benestar social son algúns dos obxectivos que recolle o documento da Estratexia de desenvolvemento local participativo, aprobada a finais de 2016. Hai un orzamento total tres millóns de euros para os proxectos produtivos -que supoñan realizar unha actividade económica e a creación ou o mantemento do emprego- e non produtivos -que non supoñan o inicio do desenvolvemento dunha actividade económica- que se poñan en marcha durante o período 2014-2020 nesta área costeira.

Mañá continuarán as xornadas, que levan por título “Reserva de futuro. Estratexia de desenvolvemento local participativo”, ás 12:00 en Cambre (centro sociocultural do Graxal) e ás 18:00 en Culleredo (edificio de servizos múltiples do Burgo). Continuarán, ata o venres, en Sada, Arteixo, A Coruña e Oleiros.

viernes, 17 de febrero de 2017

Unhas xornadas divulgarán a estratexia do GALP Golfo Ártabro Sur para acceder ás axudas do Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro

O Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) do Golfo Ártabro Sur organiza unhas xornadas divulgativas co título “Reserva do futuro. Estratexia de desenvolvemento local participativo”.

As xornadas darán comezo este luns, día 20, ás 18:00 en Bergondo e continuarán durante toda a semana nos diferentes concellos que forman parte deste GALP: Cambre, Culleredo, Sada, Arteixo, A Coruña e Oleiros. Os encontros, abertos, diríxense a todos os axentes relacionados, directa e indirectamente, co desenvolvemento de actividades socio económicas no ámbito marítimo e pesqueiro da zona e a calquera persoa interesada.

O seu principal obxectivo é facilitar a máxima información sobre a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, en relación coas axudas do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para proxectos que contribúan ao desenvolvemento do territorio. O prazo para solicitar as axudas remata o 1 de marzo nesta convocatoria, pero abriranse outras no futuro.

Estratexia e obxectivos

A finais do pasado ano o GALP do Golfo Ártabro Sur aprobou a súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), un documento que busca potenciar de maneira especial os sectores do mar e do turismo, favorecendo sinerxías entre ambos. Ademais, a EDLP orienta o programa de axudas do FEMP.

A estratexia do Golfo Ártabro Sur fai fincapé na preservación dos ecosistemas e hábitats marítimo costeiros do territorio, que ten nos principios inspiradores da creación da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e as Terras do Mandeo unha guía á que vincular o desenvolvemento territorial.

Outra das liñas de traballo é a relacionada coa valorización do patrimonio, facendo unha firme aposta pola recuperación de patrimonio vinculado ao mar e a zona costeira, tanto no ámbito material, como no inmaterial, recuperando actividades, tradicións e oficios.

Tamén serán susceptibles de axudas os proxectos que xeren emprego, que atraian á mocidade, que impulsen o protagonismo das mulleres -en particular das mulleres do mar-, e que, en xeral, impulsen o desenvolvemento da zona e acheguen riqueza ao territorio. O orzamento total para o período 2014-2020 é de tres millóns de euros. Hai dúas tipoloxías de proxectos subvencionables: produtivos -ou que supoñen realizar unha actividade económica, e a creación e/ou o mantemento do emprego- ou non produtivos -que non supoñen o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade económica-.

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de lucro compostos por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais públicos e privados da zona. Os GALP, por tanto, son receptores de solicitudes de proxectos.

Existen na actualidade oito en Galicia. O GALP Golfo Ártabro Sur ten a súa sede na Casa do Mar de Sada e está presidido por Andrés García Boutureira.jueves, 16 de febrero de 2017

ABERTO PRAZO SOLICITUDES AXUDA DATA LÍMITE DESTA CONVOCATORIA 1 DE MARZO 2017 (INCLUÍDO)VEN!!!!  INFORMATE NAS XORNADAS QUE FAREMOS NO TEU CONCELLO!!!
PROXECTOS LOCALIZADOS NO AMBITO TERRITORIAL:
Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo
*Excepcións: no Concello de A Coruña, por ser un municipio densamente poboado non computa a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e as súas familias), polo que só poderán ser beneficiarios de axudas:
- As persoas xurídicas e as persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e as súas familias

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS:

- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO PRODUTIVO: Actividades que supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que supoñen unha creación e/ou mantemento de emprego.
- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO NON PRODUTIVO: Os que non supoñan o inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese público que, mesmo constituíndo unha actividade económica ou estando afectados a unha actividade económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate.

REQUISITOS:
§ Contribuír aos obxectivos da Estratexia de desenvolvemento local participativo do Galp Golfo Ártabro Sur.
§ Estar localizados no ámbito territorial elixible do Galp Golfo Ártabro Sur.
·         Ser viables técnica e economicamente.
§ Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

BENEFICIARIOS
Proxectos produtivos: Persoas físicas ou xurídicas que cumpran requisitos sinalados na Orde de axudas (DOG nº 109 de 9 de xuño de 2016).
Proxectos non produtivos:
a) Confrarías de Pescadores e as súas federacións
b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro
d) Entidades públicas locais
e) Asociacións declaradas de utilidade pública
f) Entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos, algún dos seguintes:
o   Fomentar as actividades náuticas.
o   Promocionar os produtos pesqueiros do territorio.
o   Fomentar o ambiente mariño e costeiro.
o   Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro.
SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN:
- Modelo Normalizado de solicitude de axuda: ANEXO I

Con carácter xeral, xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación, acompañada dun índice e ordenada segundo se indica a continuación:

a) Acreditación da personalidade:
1. Persoa física
Ø  Copia cotexada do DNI da persoa solicitante.
Ø  Certificado de empadroamento da persoa solicitante.
2. Persoa xurídica

Ø  Copia cotexada NIF entidade solicitante
Ø  Copia cotexada DNI da persoa representante
Ø  Certificación do órgano competente na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante dela.
Ø  Certificación do órgano competente na cal se acredite o desempeño actual do cargo.
Ø  Copia compulsada da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade debidamente inscritos no rexistro, segundo o caso correspondente.
* Quedan exoneradas do cumprimento deste requisito as confrarías de pescadores e as súas federacións.
b) Proxecto para o cal se solicita a subvención
Ø  Memoria e orzamento que conteña unha descrición do proxecto conforme os modelos que figuran na páxina web da Consellería do Mar (produtivos, produtivos Conxuntos ou de Cooperación, produtivos de Turismo, non produtivos, non produtivos Conxuntos ou de Cooperación) :
Ø  No orzamento detallado de cada un das accións propostas, o IVE deberá vir separado e acompañarase da documentación xustificativa os custos incluidos (orzamentos, contratos, facturas pro-forma....)
Ø  Tres ofertas de distintos provedores, para a contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren.
c) Acreditación do IVE soportado non recuperable polo promotor, se é o caso

d) Proxecto técnico de execución, se é necesario. En actuacións sobre inmobles presentarase un proxecto básico ou un anteproxecto valorado que permita unha definición exacta da intervención que se vai realizar e o seu custo.

e) Acreditación da capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compra-venda ou certificado do rexistro da propiedade, ou mediante cesión en escritura pública ou contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos.

f) Para acreditar a condición de familiar (segundo artigo 6.C. da Orde de Axudas) deberase presentar a seguinte documentación.
Ø  Libros de familia nos que figuren todos os membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.
Ø  Documentación que acredite a condición de pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar.
Ø  Informe de vida laboral da persoa a que se refire o punto anterior.
g) Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.

h) Se se trata tamén dun INVESTIMENTO PRODUTIVO tamén terá que presentar:

Ø  Último recibo pagado do imposto de actividades económicas (IAE) ou certificado da exención, no caso de empresarios individuais. No caso de inicio de actividade empresarial, será suficiente o compromiso de darse de alta no IAE.
i) Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

NORMATIVA E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA CONSULTA:
miércoles, 15 de febrero de 2017

Xornadas de Difusión da EDLP do GALP Golfo Ártabro Sur e das Axudas o seu abeiroO pasado Luns 13 de Febreiro de 2017, o Presidente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, D. Andrés García Boutureira asinóu o Convenio de Colaboración coa Conselleira do Mar, Dna. Rosa Quintana Carballo,  para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Desenvolvemento Sostible das Zonas de Pesca do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)2014-2020.

Este convenio ten un orzamento de 4.000.000,00€ para o período de 2017 – 2020.
Para proxectos productivos e non produtivos para o ano 2017, hai 750.000,00€ o 65% para proxectos productivos (empresariais) e 35% para proxectos non produtivo.

Ante a proximidade da Convocatoría para presentación de proxectos ao abeiro deste convenio que remata o vindeiro 1 de marzo (incluído), o GALP preparou unha seríe de xornadas informativas ao longo do territorio. 


Estas xornadas son abertas ao público e enfócanse a todas as persoas, institucións, entidades e colectivos sociais dos concellos do GALP, as cales poden ser beneficiarias do programa de axudas (persoas físicas, entidades e asociacións do sector pesqueiro, asociacións de empresarios, comerciantes, hostaleiros, asociación culturais, medioambientalistas, etc.; persoas emprendedoras, ou con idea de promover proxectos de carácter social ou empresarial, etc.).

Nas xornadas explicarase a EDLP e aclararanse todas as dúbidas relativas ao programa de axudas que xestiona o Grupo.

As xornadas terán unha duración estimada de 1 hora e media.
A orde do día será:
Tempo
Acción
Media hora antes do evento
Recepción e inscrición de persoas asistentes
10 minutos (inicio de evento)
Presentación das xornadas
20 minutos
Presentación gráfica da EDLP
10 minutos
Presentación de experiencias
45 minutos
Charla coloquio
5 minutos
Avaliación da xornada e peche

Tamén xuntamos enlaces para Estratexia, procedementos, modelos de memoria: