INSCRICIÓN EMPRESAS, LICITACIÓNS E CONTRATACIÓNS

INSCRICIÓN DE EMPRESAS
Neste formulario tódas ás empresas interesadas en ofrecer os seus servizos ao GALP Golfo Ártabro Sur poderán inscribirse voluntariamente.
Este formulario ten por obxecto obter unha base de datos de empresas de servizos, de asistencias técnicas, de  proveedores, etc.
O GALP Golfo Ártabro Sur dentro da súa política de transparencia, RSC, e de igualdade de oportunidades, abre esta posibilidade a empresas do noso territorio e de fora, para que se presenten ou teña posibilidade de presentar o seus servizos, produtos, etc.
O GALP Golfo Ártabro poderá utilizar a información acadada para solicitude de Orzamentos, invitacións a participar a nosos concurso públicos, ou calquera outro tipo de contratación que realice a efectos de levar a cabo os obxectivos da entidade.
A inscrición é voluntaria, e non dará ningunha ventaxe a os inscritos nos procesos de contratación, pudendo o GALP utilizar outros medios aparte desta base para invitar ou publicitar as súas contratacións.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei órganica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter personal. Infórmaselle de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur co obxecto de utilizalo segundo comentado anteriormente. Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, solicitandoo mediante o envio dun correo electrónico a  galpgolfoartabrosur@gmail.com 

Proceso de contratación material informático 

Procedemento: Por invitación, publicitado, ás empresas inscritas ata 12:00 do medio día 12/03/2017 no formulario do apartado de licitacións do blog GALP Golfo Ártabro Sur:             https://galpgolfoartabrosur.blogspot.com.es/p/licitacions.html
Contido da proposta:


Solicitámoslle  orzamento para material informático, software e hardware, e instalación e configuración do material na oficina do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Galp Golfo Ártabro Sur.
Este material informático estará Subvencionado ao 85% polo Fondo Europeo da Pesca e polo 15% Consellería do Mar.
O material informático terá como mínimo as seguintes características:
1,00 PC INTEL i5 3.2 GHz 8GB
1,00 MONITOR 24 PULG. 1920x1080
1,00 KIT TECLADO Y RATÓN WIRE
1,00 LICENCIA WINDOWS 10 PRO
2,00 LICENCIA ANTIVIRUS 12 MESES
2,00 LICENCIA OFFICE BUSSINESS
1,00 SWITCH 8 PTOS
3,00 LATIGUILLOS UTP CAT5E
1,00 PROYECTOR 4000 LUMEN
2,00 UPS 2000
1,00 NAS 4HD 1TB
Invitarase a tódalas empresa inscritas no formulario de inscrición de empresas no apartado de licitacións do blog do GALP Golfo Ártabro Sur, si fora inferior a tres a equipa técnica poderá invitar a outras empresas non inscritas a través doutros medios.
O prazo de presentación de propostas mediante factura proforma remata o vindeiro venres 16 marzo ás 12:00 do medio día.
O importe de licitación máximo será 6.000 EUROS IVE INCLUÍDO
Na factura proforma incluirase todolos custes da instalación e configuración do hardware e do software, para deixar o material en perfecto estado para o seu uso por parte do persoal do GALP, e tamén incluir o cambio para outra sala, do software o hardware.
A factura proforma incluirá IBAN de conta bancaria para realización de transferencia bancaria unha vez instalada e configurado o material informatico realizar o pago.
A adxudicación do presente contrato será polo criterio único do prezo entre as propostas solicitadas e presentadas.
Só se poderá presentar un orzamento por empresa, e non será negociable posteriormente.
A garantía dos materiais terá un mínimo de 2 anos, ou o que se marque pola normativa correspondente para o produto.
Os datos para a factura proforma son os seguintes:
Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur
CIF G70184494
Dirección: Av. do Porto Nº21 Baixo, Casa do Mar,
15160 Sada - A Coruña

Aparte da factura proforma deberase presentar a seguinte documentación:
Declaración de non vinculación, remítese como anexo.
Declaración responsable de estar ao día coa Axencia Tributaria, Comunidade Autónoma e Axencia Tributaria.
Documento de estar en alta no IAE correspondente.
A factura proforma e a documentación anterior se enviará por correo electrónico en un solo archivo en formato PDF,  respondendo a este correo.


Procesos de Contratacións de limpeza e mantemento instalaciós
Entidade contratante:
Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur
Obxecto:
1)     CONTRATACIÓN DE LIMPEZA INICIAL XERAL DAS INSTALACIÓN DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR.
2)      CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTENEMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR 2018-2020.
Procedemento
Por invitación, publicitado.Por invitación, publicitado, ás empresas inscritas ata 12:00 do medio día 12/03/2017 no formulario do apartado de licitacións do blog GALP Golfo Ártabro Sur:                                                      https://galpgolfoartabrosur.blogspot.com.es/p/licitacions.html
Traballos a Realizar:
Ver apartado Traballos a realizar
Contido das propostas:
Acreditación dos requisitos de contratación, documentación e proposta económica
Prazo de execución:
1)      Entre o 21 e o 31 de marzo de 2018.
2)       1 de abril 2018 ao 31 de decembro 2020, prorrogable anualmente. 
Orzamento de licitación:
1)       1000,00€ IVE INCLUÍDO 2) 3000,00€ IVE INCLUÍDO/ANO
Criterios de adxudicación:
Proposta económica, en caso de propostas económicas iguais entre empresas e Centro Espaciais de Emprego, a Comisión de Contratación unha vez revisada toda a documentación de tódalas entidades presentadas, poderá priorizar aos Centros Especias de Emprego en base a Responsabilidade Social Corporativa que temos na nosa EDLP, co obxecto de non desvirtuar a libre concorrencia e igualdade de oportunidades dos ofertantes.  
Pagamento:
Concretarase entre a empresa/s adxudicataria/s e a entidade contratante e segundos as dispoñibilidades financeiras do GALP Golfo Ártabro Sur para tódalas anualidades.
Presentación de ofertas
As ofertas presentaranse por vía telemática respondendo ao correo de invitación enviado coa documentación en formato pdf., e dáse de prazo ata o venres 16 de marzo de 2017. (inclusive se recollerán as ofertas presentadas ata as 12:00 do medio día)
 
Proceso de contratación Auditoría Ano 2018

Entidade contratante:
Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur
Obxecto:
Contratación dun servizo de auditoría para gastos de Xestión e xustificación de proxectos financiados ó abeiro da Estratexia Local Participativa do Golfo Ártabro Sur.
Procedemento
Por invitación, publicitado, ás empresas inscritas ata 12:00 do medio día 12/03/2017 no formulario do apartado de licitacións do blog GALP Golfo Ártabro Sur:                                                           https://galpgolfoartabrosur.blogspot.com.es/p/licitacions.html
Traballos a Realizar:
Ver apartado Traballos a realizar
Contido das propostas:
Acreditación dos requisitos de contratación e proposta económica
Prazo de execución:
Ata certificar os gastos correspondentes ao ano 2018 (ata 31/12/2018)
Orzamento de licitación:
7.800,00€ + IVE
Criterios de adxudicación:
Proposta económica
Pagamento:
Trimestral, conforme se realicen os informes de auditoría e as dispoñibilidades financeiras do GALP Golfo Ártabro Sur
Presentación de ofertas
As ofertas presentaranse por vía telemática respondendo ao correo de invitación enviado coa documentación en formato pdf., e dáse de prazo ata o venres 16 de marzo  de 2018. (inclusive se recollerán as ofertas presentadas ata as 23.59h)


Proceso de contratación Asesoría Laboral, fiscal e contable


Entidade contratante:
Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur
Obxecto:
Contratación dun servizo de asesoría laboral, contable e fiscal ano 2018-2020.
Procedemento
Por invitación, publicitado.
Traballos a Realizar:
Ver apartado Traballos a realizar
Contido das propostas:
Acreditación dos requisitos de contratación e proposta económica
Prazo de execución:
1 de xaneiro de 2018- 31 de decembro 2020 prorrogable anualmente. 
Orzamento de licitación:
---
Criterios de adxudicación:
Proposta económica
Pagamento:
Concretarase entre a empresa/s adxudicataria/s e a entidade contratante e segundos as dispoñibilidades financeiras do GALP Golfo Ártabro Sur para tódalas anualidades.
Presentación de ofertas
As ofertas presentaranse por vía telemática respondendo ao correo de invitación enviado coa documentación en formato pdf., e dáse de prazo ata o Venres 15 de decembro de 2017. (inclusive se recollerán as ofertas presentadas ata as 23:59h)Selección do posto de Técnico
Xoves, 26 de Outubro de 2017
Seguindo as bases da convocatoria para a selección de posto de Técnico (publicada no Blog do GALP Golfo Ártabro Sur e na Sección de Persoal do Golfo Ártabro Sur  na páxina oficial dos GALP´s de Galicia: https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/persoal) e atendendo ao procedemento correspondente, anúnciase as súas seguintes cuestión:
a)      Relación de persoas candidatas admitidas para continuar no proceso de selección para o posto de Técnico
b)      Convocatoria da primeira proba. 
 
Selección do posto de Xerente
Xoves, 26 de Outubro de 2017
Seguindo as bases da convocatoria para a selección de posto de Xerente (publicada no Blog do GALP Golfo Ártabro Sur e na Sección de Persoal do Golfo Ártabro Sur  na páxina oficial dos GALP´s de Galicia: https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/persoal) e atendendo ao procedemento correspondente, anúnciase as súas seguintes cuestión:
a)      Relación de persoas candidatas admitidas para continuar no proceso de selección para o posto de Xerente
b)      Convocatoria da primeira proba.

 

Selección e contratación de persoal laboral na Asociación "Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Posto Xerente

 Mércores, 13 de setembro de 2017
Seguindo as bases da convocatoria para a selección de posto de Xerente, publicada o 16 de Agosto, no Blog do GALP Golfo Ártabro Sur e na Sección de Persoal do Golfo Ártabro Sur  na páxina oficial dos GALP´s de Galicia (https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/persoal) e anunciado no períódico da Voz de Galicia do mesmo día.
Anúnciase persoas candidatas admitidas e convocatoria da primeira proba.
Relación de persoas candidatas admitidas para continuar no proceso de selección para o posto de Xerente e convocatoria da primeira proba. Ver listado econvocatoria 

CANCELADA A CONVOCATORIA ATA NOVO AVISO

Selección e contratación de persoal laboral na Asociación "Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Posto Técnico

Mércores, 13 de setembro de 2017
Seguindo a base da convocatoria para a selección de posto de Técnico, publicadas o 16 de Agosto, no Blog do GALP Golfo Ártabro Sur e na Sección de Persoal do Golfo Ártabro Sur  na páxina oficial dos GALP´s de Galicia (https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/persoal) e anunciado no períódico da Voz de Galicia do mesmo día.
Anúnciase persoas candidatas admitidas e convocatoria da primeira proba.
Relación de persoas candidatas admitidas para continuar no proceso de selección para o posto de Técnico e convocatoria da primeira proba. Ver listado econvocatoria 

CANCELADA A CONVOCATORIA ATA NOVO AVISO

Mércores, 16 de agosto de 2017


O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur selecciona persoal, prazas Xerencia e Técnico para xestión EDLP financiado polo FEMP


O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur informa da Selección de persoal para a Xestión da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo financiado polo Fondo Europeo Maritimo e da Pescas 2014-2020. Convócase 2 Prazas Xerencia e Tecnico.
Anuncio
Bases de Selección de Persoal:
Xerente
Técnico
Estatutos Galp Golfo Ártabro Sur
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo GALP Golfo Ártabro Sur ANUNCIO DE ANULACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL TÉCNICO E DE XERENCIA DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR


Anuncio de anulación do procedemento de Selección de Persoal do GALP Golfo Ártabro Sur de Técnico e de Xerencia do GALP Golfo Ártabro Sur.

 Abrir documento click aquí


Sabado, 23 de xuño de 2017

Proceso de contratación asistencia técnica Auditoría de Proxectos e de gastos de xestión para o ano 2017

Procedemento: Por invitación dun mínimo de tres empresas

data máxima envio de propostas:03/07/2017 

correción de erros 26/06/2017

Acordo da Comisión Contratación

 

Venres, 22 de xuño de 2017

Proceso de Contratación de Asistencia Técnica para apoio ao GALP Golfo Ártabro Sur para selección de Persoal: Administrativo

Procedimento: Por invitación de un mínimo de tres empresas

data máxima envio de propostas: 27/06/2017

Importe máximo:1.900€ + Custe de anuncio +IVE

 Críterio selección único: oferta más económica

lunes, 20 de marzo de 2017


Proceso Seleccion de Posto Técnico.- Resolución de Presidencia

Proceso Selección de Posto de Técnico 


jueves, 16 de marzo de 2017


Publicación Listado definitivo posto técnico

Procedemos á publicación da Listado definitivo do posto de Técnico e chamamento para a celebración contrato.

viernes, 10 de marzo de 2017


Publicación da puntuación obtida na proba da entrevista persoal polas persoas presentadas e publicación das valoración finais do proceso, e chamamento para a celebración contrato


Procedemos a públicación da puntuación obtida na proba da entrevista persoal polas persoas presentadas e a publicación das valoracións finais do proceso e chamamento para a celebración contrato.

martes, 7 de marzo de 2017


Resultados das probas escritas para o proceso de selección de persoal e convocatoria para entrevistas


Procedemos á publicación dos resultados das probas escritas para o proceso de selección de persoal de xerencia e da área técnica.


jueves, 2 de marzo de 2017

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL NA ASOCIACIÓN "GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO GOLFO ÁRTABRO SUR" PROGRAMA FEMP 2014-2020 RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS E CONVOCATORIA PARA A PROBA ESCRITA POSTO TÉCNICO E XERENCIASELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL NA ASOCIACIÓN "GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO GOLFO ÁRTABRO SUR" PROGRAMA FEMP 2014-2020
  • RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS E CONVOCATORIA PARA A PROBA ESCRITA POSTO DE TÉCNICO INFORMACIÓN  AQUÍ
  • RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS E CONVOCATORIA PARA A PROBA ESCRITA POSTOS DE XERENCIA INFORMACIÓN AQUÍ

Selección Personal Correción Erros 23/02/2017

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur informa da Selección de persoal para a Xestión da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo financiado polo Fondo Europeo Maritimo e da Pescas 2014-2020. Convócase 2 Prazas Xerencia e Tecnico.
Anuncio
Bases de Selección de Persoal.
Bases de Selección de Persoal con acceso temario
Estatutos Galp Golfo Ártabro Sur
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo GALP Golfo Ártabro Sur
Corrección de erros 23/02/2017
Data de publicación 09/02/2017


jueves, 9 de febrero de 2017


O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur selecciona persoal prazas Xerencia e Técnico para xestión EDLP financiado polo FEMP


O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur informa da Selección de persoal para a Xestión da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo financiado polo Fondo Europeo Maritimo e da Pescas 2014-2020. Convócase 2 Prazas Xerencia e Tecnico.
Anuncio
Bases de Selección de Persoal.
Bases de Selección de Persoal con acceso temario
Estatutos Galp Golfo Ártabro Sur
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo GALP Golfo Ártabro Sur
Corrección de erros 14/02/2017
Data de publicación 09/02/2017

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN
OBXECTO: Contratación dunha asistencia técnica para elaboración da Estratexia de Desenvolvemento Participativo (EDLP) no período de programación do FEMP 2014-2020. O contrato está suxeito á  condición da posterior aprobación da Candidatura e  á sinatura do convenio de colaboración coa Consellería do Mar e a dispoñibilidade orzamentaria.
PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN: Procedemento Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: a Contía máxima a ter en conta será de 18.150,00€ I.V.E. incluído.
Forma, Lugar, e Prazo de Presentación: Mediante correo certificado urxente ou mensaxería urxente, á atención da Presidencia do GALP Golfo Ártabro Sur. O Prazo de Presentación de propostas será de 7 días naturais a contar o día da publicación deste anuncio (16/09/2016).

No hay comentarios:

Publicar un comentario